Gotovinski kredit u kunama

Kreditni model 1

 • Iznos kredita: 300.000 kn
 • Rok otplate: 120 mj.
 • Otplata u jednakim mj. anuitetima 3291,58 kn
 • Kamata: promjenjiva 5,74%
 • EKS: 5,89%
 • Bez naknade za obradu
 • Ukupni iznos za otplatu 394.989,63 kn

Kreditni model 2

 • Iznos kredita: 300.000 kn
 • Rok otplate: 120 mj.
 • Otplata u jednakim mj. anuitetima 3433,98 kn
 • Kamata: fiksna 6,68%
 • EKS: 6,89%
 • Bez naknade za obradu
 • Ukupni iznos za otplatu 412.077,46 kn

Prednosti nenamjenskih kredita u kunama:

 • posebna ponuda – bez naknade za obradu zahtjeva 
 • izbor između fiksne ili promjenjive kamatne stope
 • iznos kredita do 300.000 HRK
 • rok otplate kredita do 10 godina
 • izbor načina i datuma otplate kredita
 • mogućnost odgode otplate kredita do 3 mjeseca
 • mogućnost ugovaranja automatske djelomične otplate kredita (za kredite uz otplatu u anuitetima ili ratama

Korisnici kredita

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja te koje u trenutku dospijeća kredita neće biti starije od 75 godina

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

Iznos kredita

 • od 15.000 do 300.000 HRK

Rok otplate 

 • od 3 do 10 godina

Način korištenja kredita 

 • gotovinskom isplatom na tekući račun u kunama korisnika kredita otvorenog u Banci ili drugoj banci ili na račun druge banke za otplatu postojećih kredita.

Otplata kredita 

 • mogućnost otplate kredita u: jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama ili u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta ili uz “poseban obrok”
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze.

Obvezni instrumenti osiguranja

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.

Za kredite veće od 120.000 HRK potrebno je dodatno osiguranje kredita:

 • jedan kreditno sposoban solidarni jamac ili zalog na polici životnog osiguranja korisnika kredita s otkupnom vrijednosti u visini 10% od iznosa kredita, uz vinkulaciju police osiguranja u korist Banke.

Zanima vas ovaj kreditni model?

Naručite poziv.